یادی از باباعلی زنده یاد محمدتقی کهنموئی

گردآورنده: مریم حدادکاوه
تاریخ انتشار: بهار 1398

بخشی از کتاب یادی از باباعلی را می‌توانید در فایل زیر بخوانید:

———————————————————————————————————–
بخشی از کتاب یادی از باباعلی زنده‌یاد محمدتقی کهنموئی

———————————————————————————————————–

یادی از باباعلی زنده یاد محمدتقی کهنموئی